Plan postępowań o udzielenie zamówień

2017 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień, przewidywanych do przeprowadzenia w trybach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w 2017 roku, zgodnie z treścią art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
Oddział Ciechanów
1 Przebudowa jazów na rzece Dunajczyk w km:
4+898 i 8+047, gm. Stupsk, pow. Mławski.
Roboty budowlane przetarg nieograniczony  1 121 252,00 ZŁ  I kwartał 2017 r.
2 Przebudowa stopnia na rzece Wisiołce w km 4+253,
gm. Strzegowo, pow. Mławski.
Roboty budowlane przetarg nieograniczony  370 277,00 ZŁ  I kwartał 2017 r.
3 Utrzymanie urzadzeń melioracji wodnych podstawowych ( obsługa bieżąca, konserwacja budowli pietrzących.            Usługi przetarg nieograniczony  80 500,00 Zł  II kwartał 2017 r.
4 Utrzymanie urzadzeń melioracji wodnych podstawowych ( utrzymanie wałów  przeciwpowodziowych.            Usługi przetarg nieograniczony  57 400,00  Zł  II kwartał 2017 r.
Oddział Ostrołęka
1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów inżynierii wodnej - odbudowa 2 jazów. Roboty budowlane przetarg nieograniczony 1 896 583,00 zł II kwartał 2017 r.
Oddział Płock
1 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 600 000,00 zł I kwartał 2017 r.
2 Dokumentacja projektowa/geodezyjna /wykonanie studium wykonalności. usługi Przetarg nieograniczony/art. 4 pkt. 8  - w zależności od agregacji na poziomie Zarządu  263 000, 00 zł  I kwartał 2017 r.
3 Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. usługi przetarg nieograniczony                49 216,00 zł II kwartał 2017 r.
4 Dokumentacja geodezyjna. usługi przetarg nieograiczony                  5 000,00 zł II kwartał 2017 r.
Oddział Radom
1 Ochrona mienia. usługi Przetarg nieograniczony( usługi społeczne)              130 000,00 zł I kwartał 2017 r.
Oddział Warszawa
1 Sporzadzenie kompleksowej dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. " Przebudowa  prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"      usługi przetarg nieograniczony 1 500 000,00 zł I kwartał 2017 r.
2 Aktualizacja dokumentacji projektowek w ramach zadania pn. "Przebudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km 0+ 000- 5+ 650, gm. Konstancin Jeziorna." usługi przetarg nieograniczony 160 000,00 zł I kwartał 2017 r.
3 Roboty w zakresie utrzymania rzek na terenie Oddziału Warszawa (wycinka drzew). usługi  przetarg nieograniczony  50 000,00 zł I i II kwartał  2017 r.

Pliki do pobrania: