Historia

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie powstał w 1999 roku po wprowadzeniu reformy administracyjnej kraju łączącej 49 ówczesnych województw w 16 dużych samorządowych województw oraz wprowadzającej podział na samorządowe powiaty.

Województwo mazowieckie objęło swym obszarem 6 dawnych województw - ciechanowskie, ostrołęckie, płockie, radomskie, siedleckie i warszawskie.

Reforma administracyjna kraju z 1999 r. podzieliła również kompetencje w dziedzinie gospodarki wodnej na szczeblu wojewódzkim pomiędzy administrację samorządową i rządową. W wyniku podziału kompetencji samorządy województw wykonują zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w tym zadania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej, w szczególności w zakresie wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. Do kompetencji samorządów województw przekazano również, realizowane jako zadanie z zakresu administracji rządowej, gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

Do realizacji zadań własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej powierzonych do realizacji Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Sejmik Województwa Mazowieckiego powołał wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

Podstawą prawną działalności WZMiUW w Warszawie jest uchwała Nr VIII/27/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie oraz uchwała Nr 167/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. Statut.

Strukturę organizacyjną WZMiUW zbudowano w oparciu o podział terytorialny dawnych województw, których obszar objęło województwo mazowieckie. Siedzibą WZMiUW jest miasto stołeczne Warszawa. Nasza firma posiada oddziały w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Sokołowie Podlaskim i Warszawie.

Od momentu utworzenia funkcję Dyrektora WZMiUW w Warszawie sprawowali:

  • od kwietnia 1999 r. do marca 2012 r. - Pan Jerzy M. Nasiadko
  • od kwietnia 2012 r. do lutego 2016 r. - Pan Robert Kęsy
  • od lutego 2016 r. do maja 2016 r.- Pan Piotr Michaluk (p.o. Dyr.)
  • od maja 2016 r. do chwili obecnej - Pan Bernard Mucha